10 C
Sarajevo
23.02.2024

Vlada BPK produžila mjere za još 14 dana, zatražene dodatne količine vakcina

Nakon razmatranja preporuka Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, donesenih na osnovnu  podataka koji ukazuju na  pogoršanu epidemiološku situaciju izazvanu pandemijom virusa COVID-19, uz činjenicu da BPK  bilježi visoku incidencu oboljevanja kao i smrtnih slučajeva, Vlada je je usvojila preporuke Kriznog štaba o produženju naredbi donesenih na sjednicama Vlade 19. marta i 23. marta 2021. godine na period od 14 dana, s tim da se u naredbi od 19.03.2021.godine, mijenja tačka 5. i ista glasi:

” Naređuje se objektima koji pružaju usluge uslužne djelatnosti (trgovine, hoteli, kladionice, ugostiteljski objekti, moteli i dr.) da na ulaznim vratima sa vanjske strane naznače površinu objekta i broj osoba koje mogu boraviti u istom trenutku, uzimajući u obzir da za jednu osobu je potrebno najmanje četiri kvadratna metra, s tim da se izuzima zaposleno osoblje. Prostor od četiri metra kvadratna za jednu osobu potrebno je da se poštuje i na otvorenom prostoru (ljetne bašte). Za objekte koji su veće kvadratne površine maksimalan broj osoba koje mogu boraviti unutra je 20 osoba, s tim da se izuzima osoblje“.

Naredbom je naloženo Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrši pojačan nadzor nad poštivanjem naredbi i higijensko-epidemioloških mjera u sportskim kladionicama na području BPK Goražde, te o istom dostavi izvještaj Vladi BPK Goražde.

- OGLAS -

 Na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde usvojila je zaključak koji će uputiti Federalnom kriznom štabu Ministarstva zdravstve i Vladi Federacije BiH da se zbog pogoršane epidemiološke situacije poveća broj vakcina koje su odobrene BPK Goražde, jer su iste minimalne i ne mogu zadovoljiti najosnovnije potrebe za vakcinaciju kriznih kategorija.

Svojim zaključkom Vlada BPK Goražde zadužila je Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde da do ponedjeljka 5. aprila 2021.godine do 14.00 sati, a u skladu sa Zaključkom Kolegija Skupštine BPK Goražde, Vladi BPK Goražde dostavi informaciju o poduzetim mjerama i budućim aktivnostima vezano za pandemiju koronavirusa (COVID-19).

 Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Direkciji robnih rezervi BPK Goražde da dodijeli jednu tonu drvene peleti za potrebe zagrijavanja Izolatorija u Đačkom domu Goražde.

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA